Tributs municipals

Els tributs són les prestacions econòmiques que el ciutadà, per llei, està obligat a pagar a l’administració pública. Hi ha tres classes de tributs: els impostos, les taxes i les contribucions especials.

A través dels impostos s’obtenen part dels ingressos públics per a costejar les necessitats col·lectives del municipi. Aquests recauen sobre la capacitat econòmica o de pagament del ciutadà manifestada a través del que es posseeix (patrimoni), a través dels ingressos que s’obtenen (renda) o bé a través del consum (IVA). Els impostos poden ser directes quan s’apliquen sobre el patrimoni i renda, i indirectes quan s’apliquen bé per actes de consum o de transmissió.

Les taxes són tributs que estableix l’administració pública i que estan associats als serveis prestats per aquesta, o a la realització d’activitats que cap altre agent econòmic pot realitzar.

IMPOSTOS DE CARÀCTER MUNICIPAL

IBI -Impost sobre Béns i Immobles. Grava el valor  dels béns immobles localitzats en el municipi que recapta el tribut.

Període de pagament:  des del 15 de juny al 15 d’octubre

IVTM – Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquest impost grava la titularitat dels vehicles  a motor que circulin per la via pública (cotxes, furgonetes, motocicletes i ciclomotors, autobusos, camions, tractors remolcs i semiremolcs arrossegats per altres vehicles,…) aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i la categoria. Per les bicicletes no s’ha de pagar l’impost.

Període de pagament:  del 15 de març al 15 de maig

IAE – Impost d’activitats econòmiques. Impost que grava l’exercici de qualsevol activitat econòmica (empresarials, professionals i artístiques) dins el terme municipal.

Període de pagament:  des del 15 de juny al 15 d’octubre

PLUSVÀLUA – l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquest impost s’ha de pagar a partir de la transmissió de la propietat d’un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit).En el cas de la venda d’una propietat (pis, plaça d’aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l’impost la persona, empresa o entitat que ven, per l’increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n’ha estat propietària. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l’obligat al pagament serà l’adquirent. En el cas d’herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l’impost.

El pagament s’ha de fer en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió. Si es tracta d’herències, el termini és de sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si es demana per escrit dins dels sis primers mesos. La pròrroga s’entén concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui.

IMPOST DE CONSTRUCCIÓ I OBRES – Impost que dona autorització municipal per a realitzar qualsevol tipus de construcció. Ha de pagar l’impost qui faci qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeix  la corresponent llicència d’obres o urbanística, tant si és o no propietari de l’immoble on es faci, amb independència de si s’ha obtingut o no aquesta llicència.

TAXES

Clavegueram – Xarxa general de sanejament.

Període de pagament : del 15 de juny al 15 d’agost    

Escombraries – Taxa per a la gestió i tractament de residus.

Període de pagament: pagament semestral. Primer pagament: del 15 de juny al 15 d’agost. Segon pagament: del 15 d’octubre al 15 de desembre.

Cementiri –  Taxa per a manteniment de l’espai.

període de pagament : del 15 d’abril al 15 de juny

Ocupació via pública– És la taxa que es paga per la ocupació de la via pública per a la instal·lació d’un expositor, un vetllador o una terrassa

Període de pagament: del 15 de maig al 15 de juliol

Guals – Taxa que grava l’ús restringit de la via pública (vorera) per a l’entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Període de pagament : del 15 de setembre al 15 de novembre              

Animals de companyia – Taxa a la prestació de servei de registre censal d’animals de companyia.

Període de pagament:  del 15 d’abril al 15 de juny

Mercat – taxa d’adjudicació o autorització del lloc on es desenvolupa l’activitat.

Període de pagament : del 15 de setembre al 15 de novembre 

Llicència per a taxis, autotaxis i rutes vehicles 4×4 –

Període de pagament: del 15 de maig al 15 de juliol           

ALTRES TAXES i IMPOSTOS:

Ordenances fiscals 2022

Domiciliació del tributs municipals a través de la Seu Electrònica

A través de la Seu Electrònica de la web de l’Ajuntament, es pot domiciliar el pagament de qualsevol impost o taxa, cal  però, tenir certificat digital o DNIe.