Comissió Especial de Comptes

 • Presidenta:
  • L’alcaldessa, Sra. Cristina Capó Piris
 • Vocals:
  • Un membre del grup polític municipal UxSP Acord Municipal:
   • Sr. Jaume Berga Clota, 2n Tinent d’alcaldia,
  • Un membre representant del grup polític municipal Junts per Catalunya Santa Pau:
   • Sr. Ignasi Grabolosa Roura
 • Secretari: Sr. Marc Poveda Mayans, secretari de la Corporació
 • Competències de la Comissió Especial de Comptes
  La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, compost per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.
  La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.
  Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.
 • Calendari de la Comissió Especial de Comptes

  Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’alcaldia haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

 • Documents relacionats

  Documents: